GDPR

Pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti Elisis s.r.o. (prevádzkovateľ Wellness Hotela Spark****)

 

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti Elisis s.r.o., prevádzkovateľa Wellness Hotela Spark**** (ďalej len zariadenia), IČO: 48261505, Elisis s.r.o., 90068, Plavecký Štvrtok 520 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, Vl. č. 105535/B (ďalej len „Elisis“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov zariadenia a webových stránok www.hotelspark.sk , ako aj klientov rezervačného systému zariadenia (ďalej len „webové stránky“), najmä klientov Elisis, ktorí sa prihlásia na odber newslettera, vyplnia údaje v rezervačnom formulári, vyplnia údaje pre objednania darčekových poukazov príp. nás kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára (ďalej len „zákazník“), ako aj ubytovaných a neubytovaných hostí (ďalej len „hosť“).

Spoločnosť Elisis s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Spoločnosť spracováva nasledujúce údaje bez súhlasu hosťa na základe zákona 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky nasledovne:

Meno a priezvisko

Číslo občianskeho preukazu alebo pasu

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydiska

Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mail, adresa prechodného bydliska, alebo kontaktná adresa, spracováva zariadenie so súhlasom dotknutej osoby. Vyplnením ubytovacieho listu, alebo nahlásením či zaslaním údajov pracovníkovi recepcie dáva zákazník súhlas na spracovanie týchto údajov.

Spoločnosť spracováva kontaktné údaje v rozsahu  e-mailová adresa, meno a priezvisko pre registráciu na zasielanie obchodných oznámení zasielaných odberateľom formou newsletter-a. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním týchto údajov udeľuje v priebehu registrácie na odber newsletter-a na webovej stránke hotela, resp. pri rezervácii ubytovania. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo môže kontaktovať priamo na e-mailovej adrese office@hotelspark.sk.

Spoločnosť spracováva kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu a telefónne čislo pre potreby rezervácie ubytovania formou rezervačného formulára na webovej stránke hotela. Súhlas so spracovaním týchto údajov udeľuje v priebehu vypĺňania tohto formulára. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať  na e-mailovej adrese office@hotelspark.sk.

Spoločnosť spracováva kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko a telefónne čislo pre potreby evidencie objednania darčekových poukazov na webovej stránke hotela. Súhlas so spracovaním týchto údajov udeľuje v priebehu vypĺňania tohto formulára. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať  na e-mailovej adrese office@hotelspark.sk.

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na osobné údaje, ktoré boli spracovávané na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje môžu byť naďalej spracúvané na archivačné a štatistické účely.

Osobné údaje, ktoré spracováva prevádzkovateľ na základe poskytnutého súhlasu budú v prípade odvolania súhlasu vymazané.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Niektoré vonkajšie ako aj vnútorné priestory hotela, ktoré sú verejne dostupné,  sú monitorované kamerovým systémom za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa. Vstupom na pozemok prevádzkovateľa dávate súhlas s monitorovaním týchto priestorov počas Vašej prítomnosti.

Otázky ohľadom ochrany osobných údajov spracovávaných Wellness Hotelom Spark zasielajte elektronicky na emailovú adresu: zodpovedna_osoba@hotelspark.sk, ktoré budú vybavované  zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov.

Reservierungsformular
Weitere Informationen
kein Bett (kostenlos)
Kunde
Zusätzliche Informationen

Dieses Formular ist keine Buchungsbestätigung.

Ihre Reservierungsbestätigung wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.