Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY WELLNESS HOTELA SPARK****

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom hotela. Prevádzkoveteľom hotela je spoločnost Elisis s.r.o., IČO 48261505.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ hotela ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa hotela. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

2. Rezervácie, zmluvy a hotelové služby

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, vyplnením rezervačného formulára na internetovej stránke hotela, alebo osobne v prevádzke hotela.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár hotel zašle ponuku rezervácie na email, ktorý hotelu poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od hotela do 24 hodín neodpovie, viazanosť hotela poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany hotela a má váhu zmluvy. Ústna dohoda a/alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok hotela ako aj VOP hotela, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom ako aj so VOP hotela a v plnej miere s nimi súhlasí.

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči hotelu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok hotela.

 

3. Platobné podmienky a ceny.

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom hotela. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie  na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom ako sedem dní je klient povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 100% a doplatiť za  pobyt a prípadné ďalšie služby a konzumácie pri ukončení pobytu,  pokiaľ sa hotel s klientom nedohodol inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2 Aktuálne ceny hotela za poskytované izby a služby sú prístupné na recepcií hotela a cenník nápojov, vín a jedál je prístupný v hotelovej reštaurácii. Cenníky za jednotlivé služby hotela, ako aj rôzne akciové ponuky sú verejne prístupne aj na webovej stránke hotela www.hotelspark.sk.

3.3 Hotel, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke hotela.

3.4. V prípade, že zálohová platba za objednanú hotelovú službu nebude uhradená v termíne, hotel má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č. 4.

 

4. Storno podmienky(podmienky zrušenia rezervácie)

4.1 Hotel je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých  služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti hotel prijíma iba písomnou formou. Hotel je oprávnený účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi hotelu. Hotel účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:

  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku
  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 30 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb
  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 14 až 2 dni pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb
  • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb

4.2  Nenávratná rezervácia, alebo non-refundable rezervácia je rezervácia, ktorá je označená ako nenávratná alebo ako non-refundable má špecifické storno podmienky nakoľko je v ponuke za zvýhodnenú cenu v porovnaní s rezerváciou, ktorá podlieha štandardným storno podmienkam, ktoré sú uvedené v bode 4.1. Každá rezervácia, ktorú hosť vykonal cez rezervačný systém a ktorá je označená ako non-refundable, čiže ako nenávratná rezervácia, podlieha 100 percentnému storno poplatku v prípade jej zrušenia, alebo nedostavenia sa na pobyt a/alebo nečerpania služby a/alebo jej časti. Hotel je oprávnený účtovať 100 percentný storno poplatok za vopred objednané a dohodnuté služby v prípade, že hosť zruší svoju non-refundable rezerváciu, čiže nenávratnú rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti hotel prijíma iba písomnou formou.

5. Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

5.1 Prevádzkovateľ Welness Hotela Spark**** je spoločnosť Elisis s.r.o., P.O.Box 5, 901 01 Malacky, (ďalej len Elisis s.r.o.,) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ spoločnosť Elisis s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe zákona 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.

5.3 Niektoré vonkajšie ako aj vnútorné priestory hotela, ktoré sú verejne dostupné,  sú monitorované kamerovým systémom za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa. Vstupom na pozemok prevádzkovateľa dávate súhlas s monitorovaním týchto priestorov počas Vašej prítomnosti.

5.4 Otázky ohľadom ochrany osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom je možné zasielať zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov elektronicky na emailovú adresu: zodpovedna_osoba@hotelspark.sk.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.2Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
6.3Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.hotelspark.sk a v priestoroch hotela na recepcii.
6.4Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke hotela.

Rezervačný formulár
Bližšie informácie
bez nároku na lôžko (zdarma)
Objednávateľ
Doplňujúce informácie

Tento formulár nie je potvrdením rezervácie.

Potvrdenie rezervácie Vám príde na Váš e-mail.